ขอเชิญบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายพิเศษ  ในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพบุคคล และการทำงานในองค์กร”  โดย บริษัท Landmark Forum  ในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561

ขอเชิญบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้ Read more

33 total views, 1 views today

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ทุกท่านเข้าร่วม “กิจกรรมอธิการบดีพบบุคลากร” ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลาก Read more

45 total views, 1 views today

ฝ่ายพัฒนานิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ขอเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านพบนิสิต ในระหว่างวันที่ 12 – 23 พ.ย. 2561

ฝ่ายพัฒนานิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ขอเช Read more

40 total views, 1 views today

คณะวิทยาศาตร์การแพทย์ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการร่วมเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์

คณะวิทยาศาตร์การแพทย์ขอเชิญบุคลากรสายวิช Read more

84 total views, no views today