คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์รับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 ที่ผ่าน Read more

41 total views, no views today

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดโครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร Read more

38 total views, 1 views today

ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 ที่ผ่านม Read more

44 total views, 1 views today

คณะผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ต้อนรับ คณะ Dongsoe University สาธารรัฐเกาหลีใต้ เข้าศึกษาดูงานทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหาร Read more

28 total views, 1 views today