ผู้บริหาร

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผศ.ดร.รักษิณา พลสีลา

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ดร.สราวุธ สัตยากวี

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

ผศ.ดร.นสพ.เกริกเกียรติ  จินดา

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต

ผศ.ดร.ณัฐธิยา สกุลศักดิ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและปรีคลีนิก

อาจารย์ ณรงค์ จัตุรัส

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต

หัวหน้าภาควิชา

ผศ.พงพิทักษ์ ภูติวัตร์

หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์

ผศ.ดร.วาสนา  ฉัตรดำรง

หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

ผศ.นสพ.ดร.พันธ์ชนะ สงวนเสริมศรี

หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี

ผศ.ดร.สุภาพร พันธีรานุรักษ์

หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา

ผู้อำนวยการสถาน

ดร.สราวุธ สัตยากวี

รักษาการผู้อำนวยการสถานบริการ
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย

ผศ.ดร.สุภาพร ล้ำเลิศธน

ผู้อำนวยการสถานวิจัย
เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเห็ดและรา

รศ.ดร.สุทิสา ถาน้อย

ผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ
ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย

 

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ

นายวิทยา ญาณลาพ

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ