ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฐวุฒิ เจริญผล อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่น ประเภท English Oral Presentaion เรื่อง Characterization of human erythroid progenitors by mouse monoclonal antibodies

ขอแสดงความยินดีกับ
ดร.ณัฐวุฒิ เจริญผล
อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์

ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่น
งานประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย”ครั้งที่ 14
ประเภท English Oral Presentaion

เรื่อง Characterization of human erythroid progenitors by mouse monoclonal antibodies

14,649 total views, 3 views today