ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ทุกท่านเข้าร่วม “กิจกรรมอธิการบดีพบบุคลากร” ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ทุกท่านเข้าร่วม
“กิจกรรมอธิการบดีพบบุคลากร”

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561
เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ Slope ห้อง 235
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

*** หมายเหตุ ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ จากเดิม Slope ห้อง 232 เปลี่ยนเป็น Slope ห้อง 235

67 total views, 1 views today