วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง MD 417 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฝ่ายวิชาการ และงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การพัฒนาเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์”

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง MD 417 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฝ่ายวิชาการ และงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การพัฒนาเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์”

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
กล่าวเปิดการเสวนาฯ และชี้แจ้งทิศทางและนโยบายทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ซึ่งการจัดเสวนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ทำความเข้าใจกับแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มุมมองและประสบการณ์ของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร “จุดเด่น-จุดด้อยและจุดที่ควรพัฒนาในการไปให้ถึง ระดับดีมาก” Best practice จากการประเมิน พร้อมตอบข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการ

การเสวนาในครั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีประสบการณ์ด้านประกันคุณภาพ เข้าร่วมเสวนา จำนวน 5 ท่าน ได้แก่
– คุณนุชนภา รื่นอบเชย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
– ผศ.ดร.อนามัย นาอุดม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
– ผศ.ดร.เนตรนภิส วรรณิสสร ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
– ผศ.ดร.ธารทิพย์ บุญส่ง ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
– ผศ.ดร.อรระวี คงสมบัติ ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

และมี ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ์รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา

« 1 ของ 2 »

66 total views, 2 views today