ในวันที่ 9 มกราคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำโดย ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นำนิสิต นางสาว เกวริน วรนุช นิสิต ชั้นปีที่ 1 สาขาจุลชีววิทยา เข้ารับเกียรติบัตร และโล่ ในงาน เด็กและเยาวชนดีเด่น และนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ

ในวันที่ 9 มกราคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำโดย ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นำนิสิต นางสาว เกวริน วรนุช นิสิต ชั้นปีที่ 1 สาขาจุลชีววิทยา เข้ารับเกียรติบัตร และโล่ ในงาน เด็กและเยาวชนดีเด่น และนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เข้าเยี่ยมคารวะ รับโล่รางวัลและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล

46 total views, 1 views today