ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น ของสภาสังเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีกับ
นายวีรภัทร กลิ่นสอน
สาขาจุลชีววิทยา​ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
คณะวิทยาศ่าสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาววรรณชา นครคำ
นิสิตระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 สาขาปรสิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีการศึกษา 2562

 

 

12,905 total views, 1 views today