ขอแสดงความยินดีกับ นายภัทรพล สนธิ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอแสดงความยินดีกับ

นายภัทรพล สนธิ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะยาว Kanazawa University
Student Exchange Program 2019-2020 ประเภทโปรแกรม E
ได้รับทุนสนับสนุนรายเดือนจากรัฐบาลญี่ปุ่น (JASSO)

 

14,231 total views, 1 views today