ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
ได้แก่

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทหญิง ดร.สายศิริ มีระเสน
อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร เงินคำ
อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชนี ชนะสงค์
อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์

11,336 total views, 1 views today