ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อรับรางวัลนิสิตยอดเยี่ยม รางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2561

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อรับรางวัลนิสิตยอดเยี่ยม รางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2561

** รางวัลยอดเยี่ยม ด้านกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร กิจกรรมวิชาการและทักษะชีวิต
1.นางสาวอรปรีญา ภู่ศรี

** รางวัลยอดเยี่ยม ด้านความประพฤติ
1.นางสาวเกวริน วรนุช
2.นางสาวอรปรีญา ภู่ศรี

** รางวัลนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยระดับประเทศ/ระดับนานาชาติ
1.นางสาวเกวริน วรนุช

** รางวัลเชิดชูเกียรติ ด้านกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม
1.นายวีรภัทร กลิ่นสอน
2.นางสาวชนนิกานต์ อ่อนจันทร์
3.นางสาวดวงจันทร์ ยี่สุ่นแก้ว
4.นายธนาวุฒิ หิ้งเพชร
5.นางสาวญาณิณท์ สิงห์คราม
6.นางสาวภารวี ปิยานุลักษณ์
7.นาสาวการดาวสี พรมบุญ
8.นางสาวเหมือนฝัน แก้วล่องเพชร
9.นางสาวขวัญแก้ว ลอนลับ
10.นางสาวณัฐิกา คำขันตี
11.นายสรนันท์ พลเดช
12.นางสาวณัญกฤตา มากเงิน
13.นางสาวศิรภัทรา แถมพยัคฆ์

** รางวัลเชิดชูเกียรติ ด้านกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ถูกต้อง
1.นางสาวเกวริน วรนุช
2.นางสาวมินทรา นุชสวาท

** รางวัลเชิดชูเกียรติ ด้านความประพฤติ
1.นางสาววีรยา โคตรปัจจิม

** รางวัลเชิดชูเกียรติ ด้านกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร กิจกรรมวิชาการและทักษะชีวิต
1.นางสาววีรยา โคตรปัจจิม

 

9,671 total views, 1 views today