ประกาศคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อมาปฏิบัติงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  จำนวน 1 อัตรา โดยได้ทำการสอบข้อเขียนในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนั้น ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงใคร่ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังรายชื่อต่อไปนี้

  1. นางสาวอมรรัตน์  พรมโสภณ
  2. นางสาวหัทญา  กันแตง
  3. นางสาวสุชาวลี  ศิริพิทยาไพศาล

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น มาทำการสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง MD 133 (ชั้น 1) อาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ถ้าผู้มีสิทธิ์สอบท่านใดฝ่าฝืนถือว่าสละสิทธิ์ในครั้งนี้

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

สอบสัมภาษณ์

50 total views, 1 views today