กิจกรรมผู้บริหารพบปะและรับฟังความเห็นจากบุคลากร (การรายงานผลการดำเนินงานรอบปีที่ 1)

ขอเรียนเชิญบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทุกท่าน
เข้าร่วมกิจกรรมผู้บริหารพบปะและรับฟังความเห็นจากบุคลากร (การรายงานผลการดำเนินงานรอบปีที่ 1)

ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562
เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง MD344

**หมายเหตุ รับประทานอาหารร่วมกัน (Cocktail)

51 total views, 1 views today