กิจกรรมผู้บริหารพบปะและรับฟังความเห็นจากบุคลากร (การรายงานผลการดำเนินงานรอบปีที่ 1)

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ
 
การเข้าร่วมกิจกรรมผู้บริหารพบปะและรับฟังความเห็นจากบุคลากร
(การรายงานผลการดำเนินงานรอบปีที่ 1)
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562
เวลา 16.00 น.
 
** จากเดิม ห้อง MD 344
ขอเปลี่ยนแปลงเป็น ณ โถงแก้ว คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

126 total views, 1 views today