กิจกรรมผู้บริหารพบปะและรับฟังความเห็นจากบุคลากร(การรายงานผลการดำเนินงานรอบปีที่ 1)

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรมทีมผู้บริหารพบปะ และรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากร ซึ่งเป็นการรายงานผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของทีมผู้บริหาร ในรอบปีที่ 1 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตลอดจนให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานจากบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ โถงแก้ว คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

81 total views, 1 views today