โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ขอเรียนเชิญบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทุกท่าน
เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ในระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง MD 237

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

กำหนดการอบรม EdPEx ครั้งที่ 1

143 total views, 1 views today