ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการจัดสัมมนางานวิจัย

ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการจัดสัมมนางานวิจัย

ในหัวข้อ ถอดบทเรียนการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีคุณภาพ
โดย รศ.ดร.เนติ วระนุช
ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562
เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง MD 133 (30 คน)

ในหัวข้อ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาโครงสร้างของโปรตีน
โดย รศ.ดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล
ในวันที่ 2-3 กันยายน 2562

ณ ห้อง คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

** หากท่านใดสนใจส่งรายชื่อได้ที่ฝ่ายวิจัย
(คุณสาวิตรี พิมผาสุข) โทร.4701

173 total views, 1 views today