ขอแสดงความยินดี กับ นางสาววรรณชา นครคำ นิสิตระดับปริญญาโท สาขาปรสิตวิทยา

ขอแสดงความยินดี กับ
นางสาววรรณชา นครคำ
นิสิตระดับปริญญาโท สาขาปรสิตวิทยา

ที่ได้รับการคัดเลือก”เยาวชนดีเด่น” จากสภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
ในวันเสาร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

9,126 total views, 8 views today