กิจกรรมผู้บริหารพบปะและรับฟังความคิดเห็นของนิสิต ในรอบปีที่ 1

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นิสิตชั้นปีที่ 1,2,3,4 และนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรมผู้บริหารพบปะและรับฟังความคิดเห็นของนิสิต ซึ่งเป็นการรายงานผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของทีมผู้บริหาร ในรอบปีที่ 1 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตลอดจนมีแนวคิดในการจัดหาทุนการศึกษาให้กับนิสิตร่วมถึงจัดหาทรัพยากร ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้กับนิสิตได้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติฯ ตึก QS

74 total views, 1 views today