ขอเรียนเชิญ บุคลากร ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม “การประชาพิจารณ์ (ร่าง) คู่มือ หลักเกณฑ์การกรอกแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์”

ขอเรียนเชิญ บุคลากร ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม
“การประชาพิจารณ์ (ร่าง) คู่มือ หลักเกณฑ์การกรอกแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์”

ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562
เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม MD 232 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

64 total views, 1 views today