การอบรม เกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

วันที่ 6 -7 พฤศจิกายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดอบรม “การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์” ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง กัญญดา อนุวงศ์ AUN-QA Lead Assessor (Program Level) และ ดร.วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล AUN-QA Assessor มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

267 total views, 1 views today