การประชุม “International Symposium on Bacteriophage”

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “International Symposium on Bacteriophage” ซึ่งกล่าวเปิดรายงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมทั้งมี บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรจากคณะต่าง ๆ ได้เข้าร่วมในครั้งนี้
ทั้งนี้ได้รับเกียรติ จาก
👉1. Dr. Antonia Sagona, School of Life Sciences, University of Warwick, UK
👉2. Dr. Kathryn Styles, School of Life Sciences, University of Warwick. UK
👉3. Dr. Danish Malik, Chemical Engineering Department, Loughborough University, UK
👉4. Dr. Andrew Millard, Department of Genetics and Genome Biology, College of Life Sciences, University of Leicester, UK
👉5. Dr. John CHEN, Department of Microbiology and Immunology, Yong Loo Lin School of Medicine, National University of Singapore, Singapore
👉6. Dr. Kwanrawee Sirikanchana, Research Laboratory of Biotechnology, Chulabhorn Research Institute, Bangkok, Thailand
👉7. Dr. Pakpoom Subsoontorn, Department of Biochemistry, Faculty of Medical Science, Naresuan University, Phitsanulok, Thailand
มาเป็น Speakers ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในครั้งนี้อีกด้วย

Place: Room MD232, Faculty of Medical Science, Naresuan University, Phitsanulok, Thailand

« 1 ของ 2 »

303 total views, 2 views today