คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ ทั้งหมด 2 ท่าน ได้แก่

1. ผศ.ดร.อภิชาติ วิทย์ตะ
อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
2. ผศ.ดร.อัญชลี ศิษยนเรนทร์
อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

27,606 total views, 81 views today