คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทั้งหมด 2 ท่าน

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทั้งหมด 2 ท่าน ได้แก่

1. ดร.อิทธิพล พวงเพชร
อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์
2. ดร.วันทณี หาญช้าง
อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา

27,560 total views, 84 views today