อบรมอบรมการใช้งาน Google Drive และ Google Form แบบเร่งด่วน รุ่นที่ 1

หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์

อบรมการใช้งาน Google Drive และ Google Form แบบเร่งด่วน รุ่นที่ 1

สามารถใช้งาน Google Drive เพื่อจัดเก็บข้อมูล สามารถแชร์ข้อมูลไปภายนอก การเข้าใช้งาน Google Form และออกแบบฟอร์มชนิดแบบสอบถามเพื่อใช้งานเบื้องต้น และนำ Link จาการแชร์ไฟล์ต่าง ๆ ไปสร้าง QR Code เพื่อประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวันได้


พื้นฐานของผู้อบรม

  • มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น


Course Outline

  • แนะนำการ Login Email ของมหาวิทยาลัย Microsoft Outlook และ Google Mail
  • แนะนำการใช้งาน Google Account
  • แนะนำการใช้งาน Google Drive เบื้องต้น การเพิ่ม/อับโหลด-ดาวโหลด ไฟล์
  • การแชร์ไฟล์จาก Google Drive แบบต่างๆ
  • แนะนำการใช้งาน Google Form เบื้องต้น
  • การสร้าง และใช้เครื่องมือพื้นฐานใน Google Form
  • การค้นหาเรียกดูแม่แบบ Google Form เพื่อลดขั้นตอนการออกแบบ
  • การสร้าง QR-Code และการประยุกต์นำไปใช้งาน

ระยะเวลาการอบรม : 1 ชั่วโมง | 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 – 12.00 น.

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ MD130 | คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

วิทยากร : นายสุรเชษฐ์ หนูเผือก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ

ผู้ช่วยวิทยากร : นางสาวจีราวรรณ ทองลิ้ม  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ

159 total views, 3 views today