สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเห็ดและรา ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ

สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเห็ดและรา ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ

เรื่อง
“Fungi identification : Do you know Pythiosis?”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยอดหทัย ทองศรี ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 – 13.30 น. ณ ห้อง MD 417 อาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

89 total views, 1 views today