หน่วยวิจัย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ

หน่วยวิจัย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ

เรื่อง “The gut microbiota: a game changer for herbal medicines ”
โดย Dr. C. Norman SCHOLFIELD ผู้เชี่ยวชาญประจำภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์

ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้อง MD 417 อาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

75 total views, 1 views today