ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงาน EdPEx

วันที่ 16 มีนาคม 2563 ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงาน EdPEx เพื่อเตรียมพร้อมการประเมิน EdPEx

32 total views, 2 views today