คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์

  1. ผศ.ดร.รักษิณา พลสีลา
    อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

16,409 total views, 83 views today