คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์

  1. ผศ.ดร.ดวงกมล ขันธเลิศ
    อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

16,407 total views, 78 views today