ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 8

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 8
โดยให้ปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว และสนับสนุนการปฏิบัติงาน WORK FROM HOME ตามเดิม

40 total views, 1 views today