คำกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2563

คำกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2563
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

20 total views, 2 views today