คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับ

ผศ.น.สพ.ดร.พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี
อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี

ที่ได้รับอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 275(7/2563)
วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563

 

3,826 total views, 55 views today