คณะวิทยาศาตร์การแพทย์ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการร่วมเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์

คณะวิทยาศาตร์การแพทย์ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการร่วมเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์  ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น.

 

Download เอกสารแนบ

424 total views, 2 views today