ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยขยายระยะเวลาปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว และสนับสนุนการปฏิบัติงาน WORK FROM HOME(ต่อ)

Loading