ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุทิสา ถาน้อย ได้รับเชิญจาก TZU Chi University

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์  ได้รับเชิญจาก Tzu Chi Universityโดย Prof. Ingrid Liu, Vice President of TCU and Prof. Peng Yeong Woon, Chairman of Molecular Biology and Human Genetics ให้เข้าร่วมบรรยายใน 2018 International Symposium on Biomedical Science and Biotechnology ซึ่ง TCU
ได้จัดขึ้นเพื่อให้นักวิจัยจาก 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไต้หวัน ได้นำเสนองานวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยต่อไปในอนาคต

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  http://eng.tcu.edu.tw/2018-international-symposium-on-biom

2,216 total views, 1 views today