หน่วยวิจัย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ด้วยหน่วยวิจัย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย : เชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ด้านงานวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศ และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย การบูรณาการกับการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ โดยมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ

“Writing for science community”
โดย Dr.John James Wilson,
University of south Wales, UK ผู้เชี่ยวชาญ ทางด้าน DNA barcodibg และ medical entomology

ณ ห้องประชุม MD 417
อาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

60 total views, 1 views today