คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดโครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัด โครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ซึ่งมีคณะกรรมการในการตรวจสอบรายงานการประเมินตนเอง (SAR/CAR) ปีการศึกษา 2560 ทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่

 1. รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี ประธานคณะกรรมการ
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
  (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 2. ผศ.ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม กรรมการ
  คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
 3. ผศ.ดร.ประทุมา ฤทธิ์โพธิ์ กรรมการ
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 4. ผศ.ดร.เสกสรร สุขะเสนา กรรมการ วิทยาลัยเพื่อการศึกษาค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

50 total views, 1 views today