หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) Bachelor of Science (B.S)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาคหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) MASTER OF SCIENCE (M.S)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ.2566
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรปรัญาดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

Loading