แผนการพัฒนาระบบบริหารงานคณะฯ

 

ลำดับ รายละเอียด Download 
 1 แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน
2 แผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากร
3 แผนการพัฒนาระบบบริหารงานบริการวิชาการ
4 แผนการพัฒนาระบบบริหารงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5 แผนบริหารและพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการการเรียนรู้
6 แผนพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย
7 แผนพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษา
8 แผนพัฒนาบุคลากร
9 แผนพัฒนางานด้านสารสนเทศ

642 total views, 1 views today