แผนการพัฒนาระบบบริหารงานคณะฯ

 

 

ลำดับ รายละเอียด Download 
 1 แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน
2 แผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากร
3 แผนการพัฒนาระบบบริหารงานบริการวิชาการ
4 แผนการดำเนินการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5 แผนบริหารและพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการการเรียนรู้
6 แผนพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย
7 แผนพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษา
8 แผนพัฒนาบุคลากร
8.1 แผนพัฒนาบุคลากร(ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2564)
9 แผนพัฒนางานด้านสารสนเทศ

Loading