งานวิจัยคณาจารย์

งานวิจัยคณาจารย์ในคณะ ปีงบประมาณ 2559

 

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ชื่อผู้ทำวิจัย/ผู้ร่วมวิจัย ระยะเวลาของโครงการ จำนวนเงินงบประมาณ
1 ความผิดปกติของเซลล์สร้างเปิร์มในอัณฑะของหนูแรท โดยการเหนี่ยวนำของระบบสารสื่อประสาทโดปามีนและนอร์อิพิเนฟรีนภายหลังการได้รับสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย 1 ต.ค.58 – 30 ก.ย.59 470,800 บาท
2 ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟทตามีนต่อพัฒนาการของเซลล์บุท่อสร้างเซลล์อสุจิและเซลล์สร้างฮอร์โมนเพศชายในอัณฑะหนูแรท รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย 1 ต.ค.58 – 30 ก.ย.59 475,500 บาท
3 ผลของข้าวกล้องงอกต่อการลดความเป็นพิษของเซลล์ ตับของหนูแรทภายหลังการได้รับ Dextromethorphan รศ.ดร.สุทิสา ถาน้อย 1 ต.ค.58 – 30 ก.ย.59 411,800 บาท
4 ความสัมพันธ์ของการเกิดยีนโพลีมอร์ฟิซึมกับการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนตัวรับกลูตาเมตในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า รศ.ดร.สุทิสา ถาน้อย 1 ต.ค.58 – 30 ก.ย.59 661,000 บาท
5 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 13 รศ.ดร.สุทิสา ถาน้อย 1 มิ.ย.55 – 31 พ.ค.60 430,400 บาท
6 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 15 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.ดร.สุทิสา ถาน้อย 1 มิ.ย.56 – 31 พ.ค.61 430,400 บาท
7 การศึกษาการถอดบทเรียนในการจัดการความรู้ (Knowledge Management) จากงานวิจัยภายใต้แบรนด์ Innovative House รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย 15 พ.ย.58 – 14 ก.ค.59 577,500 บาท
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ชื่อผู้ทำวิจัย/ผู้ร่วมวิจัย ระยะเวลาของโครงการ จำนวนเงินงบประมาณ
8 ฤทธิ์ยับยั้งควอรั่มเซ็นซิ่งของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกลุ่มฟีนอลิกและแอนาลอก ผศ.ดร.ดวงกมล  ขันธเลิศ 1 ต.ค.58 – 30 ก.ย.59 760,800 บาท
9 การศึกษาฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดจาก Zanthozylum limonella Alston และ Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคจากอาหาร ผศ.ดร.ดลฤดี สงวนเสริมศรี 1 ต.ค.58 – 30 ก.ย.59 332,900 บาท
10 สารคล้ายแบคเทอริโอซินของเชื้อสกุลบาซิลลัสที่แยกจากผลไม้สด ผักสดและ ผักพร้อมบริโภค ผศ.ศรีสุดา กวยาสกุล 1 ต.ค.58 – 30 ก.ย.59 283,400 บาท
11 การสำรวจและการศึกษาคุณลักษณะระดับโมเลกุลของไวรัสในกลุ่มฟลาวิไวรัสที่นำโดยยุงพาหะในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ผศ.ดร.บุญเรือง  คำศรี 1 ต.ค.58 – 30 ก.ย.59 380,400 บาท
12 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของริ้นฝอยทรายและเชื้อลิชมาเนียในพื้นที่ที่มีแนวโน้ม เสี่ยงต่อการติดต่อของโรคลิชมาเนียในไทย ผศ.ดร.รักษิณา พลสีลา 1 ต.ค.58 – 30 ก.ย.59 663,800 บาท
13 การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของแอคติโนแบคทีเรียเอนโดไฟต์ใน เมล็ดข้าวพันธุ์พื้นเมืองเพื่อค้นหาสารยับยั้งเชื้อราชนิดใหม่ ดร.นารีลักษณ์  นาแก้ว 1 ต.ค.58 – 30 ก.ย.59 399,440 บาท
14 การตรวจหา Aeromonas sp. จากแหล่งน้ำในเขตจังหวัดพิษณุโลก ดร.กัญณิภา  ทัศนภักดิ์ 1 ต.ค.58 – 30 ก.ย.59 523,100 บาท
15 พิษจากแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ต่อลูกน้ำยุงพาหะ ผศ.ดร.อภิชาติ วิทย์ตะ 1 ต.ค.58 – 30 ก.ย.59 332,900 บาท
16 การประเมินความเสี่ยงทางจุลชีววิทยาและการทำนายปริมาณจุลินทรีย์ก่อโรคในเครื่องดื่มรสหวาน ดร.จารุวรรณ ทองสนิท โอคุมุระ 1 ต.ค.58 – 30 ก.ย.59 133,560 บาท
17 ประสิทธิภาพของสารประกอบบริสุทธิ์จากแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ในการยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อโรคในคน ดร.อัญชลี ฐานวิสัย 1 ต.ค.58 – 30 ก.ย.59 253,100 บาท
18 การศึกษาความสำคัญของโปรตีน Nck ต่อการกระตุ้นโปรตีน CD3?, ZAP-70 และ Lck ดร.จตุพร  เงินคำ 1 ต.ค.58 – 30 ก.ย.59 380,400 บาท
19 ฤทธิ์ฆ่าลูกน้ำ ฤทธิ์ฆ่าตัวโม่ง และฤทธิ์ฆ่าไข่ยุงลายบ้าน ของสารสกัดหยาบและส่วนสกัดย่อยจากเอทานอลของยอดชะอม ผศ.ดร.ดำรงพันธุ์ ทองวัฒน์ 1 ต.ค.58 – 30 ก.ย.59 132,000 บาท
20 การศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของ Enterococcus spp. ที่แยกได้จากแมลงวันหัวเขียว Chrysomya megacephala (Diptera: Calliphoridae) และจากสิ่งแวดล้อม ในเขตอำเภอแม่สอด จังหวัดตากภาคเหนือของประเทศไทย ผศ.ดร.สุภาพร ล้ำเลิศธน 1 ต.ค.58 – 30 ก.ย.59 180,000 บาท
21 การตรวจหาเชื้อ Trypanosoma spp. ในหนูพุกใหญ่ (Bandicota indica) ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนของแคดเมี่ยม โดยเทคนิค PCR ผศ.ดร.พวงเพชร วารีย์ โม้ลี 1 ต.ค.58 – 30 ก.ย.59 220,000 บาท
22 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตที่ผลิตจากแบคทีเรีย Methylobacterium radiotolerans Ed5-9 ร่วมกับสารที่มีฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ก่อโรคพืชที่ผลิตจากแอคติโนมัยสิท Streptomyces TMR 032 ต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อผักเชียงดา [Gymnema inodorum (Lour.) Decne.] รศ.ดร.ศิริพรรณ สารินทร์ 1 เม.ย.59 – 30 มี.ค.60 220,000 บาท
23 การจำแนกชนิดตัวอ่อนแมลงวันโดยใช้รูปแบบของโปรตีนที่หลั่งออกมา ผศ.ดร.นพวรรณ  บุญชู 1 เม.ย.59 – 30 มี.ค.60 220,000 บาท
24 สารต้านจุลชีพจากแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus จากภาคเหนือของประเทศไทย ต่อแบคทีเรียที่ก่อโรค ดร.อัญชลี ฐานวิสัย 1 เม.ย.59 – 30 มี.ค.60 180,000 บาท
25 การศึกษาลักษณะการเสื่อมสภาพการทำงานของทีเซลล์ในระหว่างการติดพยาธิใบไม้ตับแบบเรื้อรังและมะเร็งท่อน้ำดี ดร.ณัฐนันท์  หงษ์ศรีจันทร์ 1 ก.พ.59 – 31 ม.ค.60 160,000 บาท
26 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของราแมลง Ophiocordy ceps sp. ผศ.ดร.สุภาพร  ล้ำเลิศธน 1 ก.พ.59 – 31 ม.ค.60 187,500 บาท
27 การศึกษาทางอณูชีววิทยาของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างไบโอฟิลม์ ของเชื้อ Methicillin-Resistant Coagulase-negative staphylococci ที่แยกได้จากสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลและชุมชน ผศ.ดร.สุทธิรัตน์  สิทธิศักดิ์ 1 ก.พ.59 – 31 ม.ค.60 200,000 บาท
28 การตรวจสอบความชุกของ S.aureus ดื้อยาที่ปนเปื้อนบนฝุ่นผงเก็บจากชุมชนและโรงพยาบาลภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ดร.พลายแก้ว ไชยเบญจวงศ์ 1 ธ.ค.58 – 30 พ.ย.59 250,000 บาท
29 Gene transfer and copper transport system of Acinetobacter baumannii ผศ.ดร.สุทธิรัตน์  สิทธิศักดิ์ 16 มิ.ย.57 – 15 มิ.ย.60 400,000 บาท
ภาควิชาชีวเคมี ชื่อผู้ทำวิจัย/ผู้ร่วมวิจัย ระยะเวลาของโครงการ จำนวนเงินงบประมาณ
30 การศึกษาการยับยั้งการตายของเซลล์สร้างเคอราทินในหลอดทดลองจากสารน้ำในตุ่มพองของผื่นแพ้ยากลุ่มอาการสตีเฟนส์-จอห์นสันด้วยยาสเตียรอยด์หรือเคอร์คูมินที่สกัดจากขมิ้นชัน ดร.เนตรนภิส  วรรณิสสร 1 ต.ค.58 – 30 ก.ย.59 362,350 บาท
31 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรสของสารสกัดถั่วลิสงงอก ดร.ดามรัศมน  สุรางกูร 1 ต.ค.58 – 30 ก.ย.59 428,000 บาท
32 การพัฒนาการรักษาโรคไวรัสอีโบลาด้วยวิธีทางชีวสารสนเทศ ผศ.ดร.รุ่งแสง  นาครำไพ 1 ต.ค.58 – 30 ก.ย.59 261,000 บาท
33 การระบุอาร์เอ็นเอขนาดเล็กที่แสดงออกอย่างจำเพาะในข้าวพันธุ์ กข 47 ดร.อำนาจ  เพชรรุ่งนภา 1 ต.ค.58 – 30 ก.ย.59 428,000 บาท
34 ความสัมพันธ์ทางเชื้อสายของชาวไทยพวนในภาคกลาง ดร.เมธวี  ศรีคำมูล 1 ต.ค.58 – 30 ก.ย.59 428,000 บาท
35 ผลของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและการสลายไขมันในเซลล์ไขมัน 3T3-L1 ของหนู ผศ.ดร.ธารทิพย์  บุญส่ง 1 ต.ค.58 – 30 ก.ย.59 475,500 บาท
36 การสร้างรีคอมพ์บิแนนท์โปรตีนสำหรับเอนไซม์ไฟว์อัลฟารีดักเทส ชนิดที่ 1 ของมนุษย์ในแบคทีเรีย ดร.วราภรณ์ เกษกาญจน์ 1 ต.ค.58 – 30 ก.ย.59 647,700 บาท
37 การพัฒนาชุดไพรเมอร์เพื่อการตรวจคัดแยกการติดเชื้อวัณโรคในเป็ดด้วยเทคนิค Multiplex real-time PCRควบคู่กับ High-resolution melting analysis ดร.วรศักดิ์  แก้วก่อง 1 ต.ค.58 – 30 ก.ย.59 399,500 บาท
38 การเปรียบเทียบแบบแผน DNA methylation ระหว่างรกและเลือดที่แตกต่างกันในอัลลีล Southeast Asian deletion ของยีนอัลฟาโกลบิน ผศ.ดร.น.สพ.พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี 1 ต.ค.58 – 30 ก.ย.59 180,000 บาท
39 การประเมินการเพิ่มธาตุเหล็กในผลผลิตข้าวจากการใช้เหล็กประจุศูนย์ในการเสริมธาตุเหล็กทางชีวภาพของข้าวพันธุ์ดอกมะลิ 105 ในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนแคดเมียมอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก:การศึกษานำร่องร่วมกับชุมชน ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 1 ต.ค.58 – 30 ก.ย.59 176,000 บาท
40 เอนไซม์แลคเคสจากเห็ดรับประทานได้และการประยุกต์ใช้ ดร.จงรักษ์  อรรถรัฐ 1 ต.ค.58 – 30 ก.ย.59 220,000 บาท
41 การทดสอบประสิทธิภาพสารสกัดหยาบจากใบผักกูดน้อยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร ดร.หทัยทิพย์  ชาชิโย 1 ต.ค.58 – 30 ก.ย.59 220,000 บาท
 42  การแสดงออกของยีนที่ผลิตเอนไซม์ไซแลนเนสจาก Bacillus megaterium เพื่อใช้ในการผลิตไซโลออลิโกแซคคาร์ไรด์ ดร.กฤษณ์ ตันตนะรัตน์ 1 ต.ค.58 – 30 ก.ย.59 220,000 บาท
43 ผลการต้านจุลชีพของแบคทีเรียกรดแลคติกต่อเชื้อจุลชีพก่อโรค ดร.ชยพล  ศรีพันนาม 1 ต.ค.58 – 30 ก.ย.59 220,000 บาท
44 การแยกเชื้อราที่สามารถใช้ออร์กาโนฟอตเฟสจากดินที่ทำการเกษตร ดร.ชยพล  ศรีพันนาม 1 ต.ค.58 – 30 ก.ย.59 136,000 บาท
45 บทบาทของ Anterior gradient-2 (AGR2) ต่อการแพร่กระจายของมะเร็งท่อน้ำดี ดร.สุชาดา  พิมเสน 1 ก.ค.58 – 30 มิ.ย.60 300,000 บาท
46 การค้นหาโปรตีนที่ต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลด้วยเทคนิค Time-course proteomic analysis และศึกษาหน้าที่ของยีน ดร.ปนัดดา  จันทร์เนย 1 ก.ค.58 – 30 มิ.ย.60 300,000 บาท
47 การศึกษาคุณลักษณะการดื้อยาด้วยวิธีทางชีวสารสนเทศและการทำเหมืองข้อมูล ผศ.ดร.รุ่งแสง  นาครำไพ 1 ก.พ.59 – 31 ม.ค.60 200,000 บาท
48 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของโปรตีนในเฮปปาโตแพนเครียส ของกุ้งก้ามกรามที่ติดเชื้อวิบริโอพาราฮีโมไลติคัสด้วยเทคนิค โปรตีโอมิกส์ ผศ.ดร.รุ่งแสง  นาครำไพ 1 ก.พ.59 – 31 ม.ค.60 250,000 บาท
49 การใช้เทคนิคโปรตีโอมิกส์ศึกษาการแสดงออกของโปรตีนในข้าวที่ปลูก ในดินที่ปนเปื้อนแคดเมียม ดร.ปนัดดา  จันทร์เนย 1 ก.พ.59 – 31 ม.ค.60 225,000 บาท
ภาควิชาสรีรวิทยา ชื่อผู้ทำวิจัย/ผู้ร่วมวิจัย ระยะเวลาของโครงการ จำนวนเงินงบประมาณ
50 ผลของการสวดมนต์และการแผ่เมตตาต่อคลื่นสมองและการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติในกลุ่มนักศึกษา ผศ.ดร.นิวัติ  เทพาวราพฤษ์ 1 ต.ค.58 – 30 ก.ย.59 604,900 บาท
51 ผลของสารนารินจินต่อภาวะดื้ออินซูลิน และทำงานของหลอดเลือดในหนูที่ได้รับน้ำตาลฟรุคโตส ผศ.ดร.วชิราวดี  มาลากุล 1 ต.ค.58 – 30 ก.ย.59 568,600 บาท
52 ผลของข้าวกล้องงอกต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโปรตีนเบรนดีไรว์นิวโรโทรปิกแฟคเตอร์ เซลล์ประสาทในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสและเซลล์ตับของหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความจำบกพร่อง ผศ.ดร.อรระวี  คงสมบัติ 1 ต.ค.58 – 30 ก.ย.59 218,800 บาท
53 ผลการยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็ง สารจำพวกฟีโนลิกแบบให้เดี่ยวกับแบบผสม ในเซลล์มะเร็งเฮปจีทูโดยผ่านกระบวนการยับยั้งการสร้างไขมันแบบดีโนโว ดร.ปิยะรัตน์  ศรีสว่าง 1 ต.ค.58 – 30 ก.ย.59 592,640 บาท
54 ผลการเหนี่ยวนำการตายอะโพโทซิสของสาร capsaicin ต่อการแสดงออกของโปรตีนที่ควบคุมขบวนการสร้างไขมัน ดี โนโว ในเซลล์มะเร็งเฮปจีทู ดร.ปิยะรัตน์  ศรีสว่าง 1 ต.ค.58 – 30 ก.ย.59 180,000 บาท
55 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดใบกฤษณาและสารสำคัญต่อระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดหนู ผศ.ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์ 1 ต.ค.58 – 30 ก.ย.59 451,725 บาท
56 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดว่านอึ่งต่อระบบหลอดเลือดปอดหนู ผศ.ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์ 1 ต.ค.58 – 30 ก.ย.59 451,725 บาท
57 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (น.ส.ศุทธินี วิสุทธธรรม) ผศ.ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์ 1 มิ.ย.57 – 31 พ.ค.62 230,200 บาท

1,528 total views, 1 views today