วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี

 

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี

2018
การประเมินตัวอย่างอุจจาระและการเพิ่มปริมาณชิ้นส่วนยีน 16S rRNA สำหรับการวิเคราะห์กลุ่มประชากรแบคทีเรีย
Assessment of fecal specimen and 16S rRNA gene amplification for microbiota-analysis
สิริวรรณ ศิริขันธ์, ผศ.ดร.วรศักดิ์ แก้วก่อง
2019 การคัดแยกและศึกษาคุณสมบัติแบคทีเรียที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืช

Isolation and Characterization of Plant Growth Promoting Bacteria

รังปริญญา คำหนองยาง,ดร.ชยพล ศรีพันนาม

2019 ศึกษาโครงสร้างระดับจุลกายวิภาคใน bony labyrinth ของคอเคลียผู้สูงอายุในร่างอาจารย์ใหญ่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง

The histological study in bony labyrinth in aged cochlear of Thai cadaver in northern area of Thailand

กาญจนา เหมือนฤทธิ์,ดร.เทวรัตน์ คุ้มจันทึก

2019 ศึกษาลักษณะทางมหากายวิภาคและจุลพยาธิวิทยาของหลอดเลือด

Adductor part of femoral artery และ Popliteal artery

The study of gross anatomy and histopathology of adductor part of femoral artery and Popliteal artery

ชณิตา กู้นาม,ผศ.พงษ์พิทักษ์ ภูติวัตร์

2019 การศึกษาลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาของหลอดเลือดแดง Anterior tibialc และ Posterior tibial

Histopathological study of anterior tibial artery and posterior tibial artery

จินตนา สุขแสน,ผศ.พงษ์พิทักษ์ ภูติวัตร์

2019 ศึกษาโครงสร้างระดับจุลกายวิภาคของตัวรับสัญญาณในคอเคลียที่สัมพันธ์กับอายุของร่างอาจารย์ใหญ่ในภาคเหนือตอนล่าง

The histological study of organ of corti and spiral ganglion related with age of Thai cadavers in northern area of Thailand

ชฎาวรรณ ธารพนาลี, ดร.เทวรัตน์ คุ้มจันทึก

293 total views, 1 views today