งานวิจัยและบริการวิชาการ

นางสาวิตรี พิมผาสุข
รักษาการหัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ

เบอร์โทร 055-964701

หน่วยวิจัย

นางสุภาพรรณ เอกอุฬารพันธ์
นักวิทยาศาสตร์/สถานบริการวิชาการฯ

เบอร์โทร 055-964643

หน่วยบริการวิชาการ

นางสาววิมลรัตน์ กันแตง
หน่วยวิเทศสัมพันธ์

เบอร์โทร 055-964711

หน่วยวิเทศสัมพันธ์

wimonratk@nu.ac.th

Loading