งานบริการการศึกษา

นางดวงเดือน ประสานสมบัติ
รักษาการหัวหน้างานบริการการศึกษา

เบอร์โทร 055-964706

หน่วยวิชาการระดับปริญญาตรีและปรีคลินิก/หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

นส.รพีพรรณ บัวด้วง
นักวิชาการศึกษา/งานวิชาการ

เบอร์โทร 055-964699

หน่วยวิชาการระดับปริญญาตรีและปรีคลีนิก/หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

rapheepanb@nu.ac.th
นส.วรรณชา นครคำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/งานวิชาการ

เบอร์โทร 055-964711

หน่วยวิชาการระดับปริญญาตรีและปรีคลินิก/หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

wannachan@nu.ac.th
นส.วิมลรัตน์ กันแตง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/งานวิชาการ

เบอร์โทร 055-964711

 หน่วยวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา/หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

teeraw@nu.ac.th

Loading