งานห้องปฎิบัติการ

นางอารี ทองทุ่ง
รักษาการหัวหน้างานห้องปฎิบัติการ

เบอร์โทร 055-964718

หน่วยปฎิบัติการ

Areet@nu.ac.th
นายพิสิฐ แสงอนันตการ
นักวิทยาศาสตร์/ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

เบอร์โทร 055-964723

หน่วยปฎิบัติการ

pisids@nu.ac.th
นส.สุรีพร นาคอัง
นักวิทยาศาสตร์/ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

เบอร์โทร 055-964754

หน่วยปฎิบัติการ

sureepornn@nu.ac.th
นส.บุณณดา ฟักปลั่ง
นักวิทยาศาสตร์ /ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

เบอร์โทร 055-964649

หน่วยปฎิบัติการ

boonadaf@nu.ac.th
นายสิทธัตถ์ สร้อยเพชรเกษม
นักวิทยาศาสตร์ /ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

เบอร์โทร 055-964718

หน่วยปฎิบัติการ

sittudes@nu.ac.th
นส.จารุนันท์ บัวพันธ์
นักวิทยาศาสตร์ /ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

เบอร์โทร 055-964718

หน่วยปฎิบัติการ

charununb@nu.ac.th
นส.ณัฐนันท์ นันทชัย
นักวิทยาศาสตร์/ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

เบอร์โทร 055-964718

ห้องปฎิบัติการ

nattnana@nu.ac.th
นางปราถนา แสนผ่องจับ
พนักงานห้องปฎิบัติการ/ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

เบอร์โทร 055-964721

หน่วยปฎิบัติการ

นายภคพล สวนม่วง
นักวิทยาศาสตร์/ภาควิชาชีวเคมี

เบอร์โทร 055-964720

หน่วยปฎิบัติการ

phakphons@nu.ac.th
นส.เทอดขวัญ จันทร์นาค
นักวิทยาศาสตร์/ภาควิชาชีวเคมี

เบอร์โทร 055-964720

หน่วยปฎิบัติการ

นส.รัตนา อินต๊ะจันทร์
นักวิทยาศาสตร์/ภาควิชาชีวเคมี

เบอร์โทร 055-964720

หน่วยปฎิบัติการ

rattanain@nu.ac.th
นายณรงศักดิ์ เพียโย
นักวิทยาศาสตร์/ภาควิชาสรีรวิทยา

เบอร์โทร 055-964722

หน่วยปฎิบัติการ

narongsak@nu.ac.th
นายณฐกร เอี่ยมสะอาด
นักวิทยาศาสตร์/ภาควิชาสรีรวิทยา

เบอร์โทร 055-964722

หน่วยปฎิบัติการ

ืnattakorna@nu.ac.th
นายจรัญ ชูกลิ่น
พนักงานห้องปฎิบัติการ/ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

เบอร์โทร 055-964752

หน่วยปฎิบัติการ

นายอภิมุข อุ่นพงษ์
พนักงานห้องปฎิบัติการ/ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

เบอร์โทร 055-964752

หน่วยปฎิบัติการ

นายวรชิต โพธิ์แก้ว
พนักงานห้องปฎิบัติการ/ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

เบอร์โทร 055-964752

หน่วยปฎิบัติการ

นายธานินทร์ ตรงต่อกิจ
พนักงานห้องปฏิบัติการ/ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

เบอร์โทร 055-964752

หน่วยปฎิบัติการ

นางสุภาพรรณ เอกอุฬารพันธ์
นักวิทยาศาสตร์/สถานบริการวิชาการฯ

เบอร์โทร 055-964643

หน่วยปฎิบัติการ

นายชยุต หน่อแก้ว
นักวิทยาศาสตร์/สถานบริการวิชาการฯ

เบอร์โทร 055-964643

หน่วยปฎิบัติการ

นส.จิราภรณ์ พงษ์ปลื้ม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/สถานบริการวิชาการฯ

เบอร์โทร 055-964643

หน่วยปฎิบัติการ

นายอดิศร อินทร์ทิพย์
นักวิทยาศาสตร์/ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

เบอร์โทร 055-946-4703

หน่วยปฎิบัติการ

อินทร์ทิพย์

Loading