FlowChart การทำงานของงานการเงินและพัสดุ

หน่วยการเงิน
1. ขั้นตอนการจ่ายเงินตามฎีกาที่ได้รับอนุมัติเบิกเงินแล้วจากกองคลัง
2. การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย
3. ขั้นตอนการปฎิบัติงานจัดทำฎีกา
4. ขั้นตอนการปฎิบัติงานบัญชี
5. ขั้นตอนการยืมเงิน
6. ขั้นตอนการรับและนำส่งเงิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
7. ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในฯ
หน่วยพัสดุ
8. ขั้นตอนการ e-bidding

Loading