งานวิชาการ

งานวิชาการ

เอกสารแบบฟอร์มสำหรับนิสิต/ประกาศเกี่ยวกับนิสิต

ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
ประกาศคณะวิทยาศาสต์การแพทย์ 
1 แนวปฏิบัติการดำเนินการเมื่อมีการทุจริตในการสอบ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 แนวปฏิบัติระเบียบการสอบคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินการขอตรวจสอบผลคะแนน/ตรวจสอบเกรด คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
คำสั่งของฝ่ายวิชาการ
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
เอกสารแบบฟอร์ม
1 รายละเอียดของรายวิชาและแผนการจัดการเรียนการสอน
2 แบบฟอร์มผลการเรียนรู้การเรียนรู้คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มคอ5
3 คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตราฐานหลักสูตร TQF
4 แบบฟอร์มการเขียนโครงการเพื่อขอทุนวิจัยในชั้นเรียน
5 แผนผังการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบกระบวนการจัดการเรียนการสอน ของหลักสูตรในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
6 แผนผังระบบและกลไกการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการเรียนของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
7 ตัวอย่างบันทึกข้อความ-ขอแก้ไขเกรด
8 แบบฟอร์มสรุปการขอแก้ไขเกรด
9 แบบฟอร์มผลการเรียนรู้ของรายวิชา(ปรับปี 2566)
เอกสารแบบฟอร์มสำหรับนิสิต
1 หนังสือรับรองของผู้ปกครอง
2 Flowchart เทียบโอนคะแนนภาษาอังกฤษ
ทุนการศึกษา
1 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องทุนสนับสนุนการศึกษานิสิตระดับบัณฑิตศึกษาตลอดหลักสูตรสำหรับบัณฑิตเกียรตินิยมของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร(ทุนเกียรตินิยม)
2 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนการศึกษานิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร(ทุนเรียนดี)
3 หนังสือสัญญาการรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตลอดหลักสูตรสำหรับ บัณฑิตเกียรตินิยม ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4 หนังสือสัญญาการรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตลอดหลักสูตรสำหรับ บัณฑิตทุนเรียนดี ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร(ทุนเรียนดี)
5 ใบสมัครขอรับทุน
แผนการเรียน/หลักสูตร
1 แผนการจัดการเรียนการสอน ปริญญาตรีต่อเนื่องปริญญาโท (สำหรับนิสิตรหัส 65 เป็นต้นไป)
2 แผนการจัดการเรียนการสอน สำหรับนิสิตรหัส 65 เป็นต้นไป

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง 2565)

3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

Loading