บุคลากรสายวิชาการภาควิชากายวิภาคศาสตร์

ผศ.พงษ์พิทักษ์ ภูติวัตร
หัวหน้าภาควิชา

เบอร์โทร 0-5596-4670

phongpitakp@nu.ac.th
ดร.เทวรัตน์ คุ้มจันทึก
รองหัวหน้าภาควิชา

เบอร์โทร 0-5596-4675

tewaratk@nu.ac.th
รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย
อาจารย์

เบอร์โทร  0-5596-4671

samurt@nu.ac.th
รศ.ดร.สุทิสา ถาน้อย
อาจารย์

เบอร์โทร 0-5596-4672

sutisat@nu.ac.th
ผศ.ดร.อิทธิพล พวงเพชร
อาจารย์

เบอร์โทร 0-5596-4673

ittipolp@nu.ac.th
ผศ.ดร.ณัฐิยา สกุลศักดิ์
อาจารย์

เบอร์โทร 0-5596-4604

nattiyas@nu.ac.th
ผศ.ดร.หทัยรัตน์ เครือไวศยวรรณ
อาจารย์
็hathairatk@nu.ac.th
ดร.ปุณิกา นามวงศ์สะกุล
อาจารย์

เบอร์โทร 0-5596-4726

punnikan@nu.ac.th
ผศ.ดร.กรรณิการ์ อรรถปัณยวนิช
อาจารย์

เบอร์โทร  0-5596-4670

kannikaa@nu.ac.th
ผศ.ดร.สุกัญญา ฮ้อเผ่าพันธ์
อาจารย์

เบอร์โทร  0-5596-4673

sukanyah@nu.ac.th
ดร.ขนิษฐา ศรีเมืองวงศ์
อาจารย์

เบอร์โทร 0-5596-4672

kanithas@nu.ac.th
ดร.เขมิสา ศรีเสน
อาจารย์

เบอร์โทร 0-5596-4672

khemmisas@nu.ac.th
ดร.นราวดี ชมภู
อาจารย์

เบอร์โทร 0-5596-4675

narawadeec@nu.ac.th
ดร.ศศิประภา ขุนชัย
อาจารย์

เบอร์โทร 0-55-96-4673

sasipapa@nu.ac.th
ผศ.รัชนี ชนะสงค์
อาจารย์

เบอร์โทร -0-5596-4645

ratchaneec@nu.ac.th
ผศ.ชนสรณ์ ภู่เด่นแดน
อาจารย์

เบอร์โทร  0-5596-4670

chanasornp@nu.ac.th
ดร.ณัฐวุฒิ เจริญผล
อาจารย์

เบอร์โทร 0-5596-4675

nattawutj@nu.ac.th
ดร.วัชรี เที่ยงอยู่
อาจารย์

เบอร์โทร 0-5596-4675

watchareet@nu.ac.th
ดร.พิชย จำนงประโคน
อาจารย์

เบอร์โทร  0-5596-4670

pitchayaj@nu.ac.th
ดร.อชิรญา ธรรมศักดิ์ชัย
อาจารย์
apichayat@nu.ac.th
ดร.ชาคริยา พรมสุบรรณ์
อาจารย์

เบอร์โทร 0-5596-4675

chakriyap@nu.ac.th
ดร.สังกัป สุดสวาสดิ์
อาจารย์

เบอร์โทร 0-5596-4673

sangkabs@nu.ac.th
อาจารย์ ยุทธพงศ์ ทองพบ
อาจารย์

ลาศึกษาต่อ

yutthapongt@nu.ac.th
นพ.กฤษพล การอำนวย
อาจารย์

ลาศึกษาต่อ

kisapolk@nu.ac.th