บุคลากรสายวิชาการภาควิชากายวิภาคศาสตร์

ผศ.พงษ์พิทักษ์ ภูติวัตร

หัวหน้าภาควิชา

โทรศัพท์ 0-5596-4670

ดร.เทวรัตน์ คุ้มจันทึก

รองหัวหน้าภาควิชา

โทรศัพท์ 0-5596-4675

รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4671

รศ.ดร.สุทิสา ถาน้อย

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4672

ดร.อิทธิพล พวงเพชร

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4673

ผศ.ดร.ณัฐิยา สกุลศักดิ์

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4604

ผศ.ดร.หทัยรัตน์ เครือไวศยวรรณ

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4673

ดร.ปุณิกา นามวงศ์สะกุล

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4726

ดร.กรรณิการ์ อรรถปัณยวนิช

อาจารย์

เบอร์โทร 0-5596-4670

ผศ.ดร.สุกัญญา ฮ้อเผ่าพันธ์

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4673

ดร.ขนิษฐา ศรีเมืองวงศ์

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4672

นพ.ธัชชัย ศรีเสน

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4675

ดร.เขมิสา ศรีเสน

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4675

ดร.นราวดี ชมภู

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4673

ดร.ศศิประภา ขุนชัย

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-55-96-4673

อาจารย์รัชนี ชนะสงค์

อาจารย์

โทรศัพท์-0-5596-4645

ผศ.ชนสรณ์ ภู่เด่นแดน

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4670

ดร.ณัฐวุฒิ เจริญผล

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4675

ดร.วัชรี เที่ยงอยู่

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4675

ดร.พิชย จำนงประโคน

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4670

ดร.อชิรญา ธรรมศักดิ์ชัย

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4726

ดร.ชาคริยา พรมสุบรรณ์

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4675

อาจารย์ สังกัป สุดสวาสดิ์

อาจารย์

ลาศึกษาต่อ

อาจารย์ ยุทธพงศ์ ทองพบ

อาจารย์

ลาศึกษาต่อ

นพ.กฤษพล การอำนวย

อาจารย์

ลาศึกษาต่อ