บุคลากรสายวิชาการภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

ผศ.ดร.บุญเรือง คำศรี
หัวหน้าภาควิชา

 เบอร์โทร 0-5596-4622

boonrungk@nu.ac.th
ผศ.ดร. นารีลักษณ์ นาแก้ว
รองหัวหน้าภาควิชา

เบอร์โทร 0-5596-4622

nareeluk@nu.ac.th
ผศ.ดร.กัญณิภา ทัศนภักดิ์
รองหัวหน้าภาควิชา

เบอร์โทร  0-5596-4619

kannipat@nu.ac.th
รศ.ดร.รักษิณา พลสีลา
อาจารย์

เบอร์โทร 0-5596-4610

raxinap@nu.ac.th
รศ.ดร.พรรณนิกา ฤตวิรุฬห์
อาจารย์

เบอร์โทร 0-5596-4612

pannikal@nu.ac.th
รศ.ดร.ศิริพรรณ สารินทร์
อาจารย์

เบอร์โทร 0-5596-4614

siripnas@nu.ac.th
รศ.ดร.ดลฤดี สงวนเสริมศรี
อาจารย์

เบอร์โทร 0-5596-4798

donrudees@nu.ac.th
รศ.ดร.สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์
อาจารย์

เบอร์โทร 0-5596-4742

suttirats@nu.ac.th
รศ.ดร.ดวงกมล ขันธเลิศ
อาจารย์

เบอร์โทร 0-5596-4626

duankamolk@nu.ac.th
รศ.ดร.อัญชลี ศิษยนเรนทร์
อาจารย์

เบอร์โทร 0-5596-4627

aunchalees@nu.ac.th
รศ.ดร.ดำรงพันธ์ ทองวัฒน์
อาจารย์

เบอร์โทร 0-5596-4742

damrongphant@nu.ac.th
รศ.ดร.อภิชาติ วิทย์ตะ
อาจารย์

เบอร์โทร 0-5596-4653

apichartv@nu.ac.th
ผศ.ดร.สุภาพร ล้ำเลิศธน
อาจารย์

เบอร์โทร 0-5596-4616

supapornl@nu.ac.th
ผศ.ดร.ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ์
อาจารย์

เบอร์โทร  0-5596-4625

tawatchais@nu.ac.th
ผศ.ดร.สมชาย แสงอำนาจเดช
อาจารย์

เบอร์โทร 0-5596-4507

somchais@nu.ac.th
ผศ.ดร.ชาคริต สวัสดิดล
อาจารย์

เบอร์โทร 0-5596-

chakrits@nu.ac.th
ผศ.ดร.พวงเพชร วารีย์โม้ลี
อาจารย์

เบอร์โทร 0-5596-4605

phuangphetw@nu.ac.th
ผศ.ดร.วิลาวัณย์ ภูมิดอนมิ่ง
อาจารย์

เบอร์โทร 0-5596-4605

wilawanp@nu.ac.th
ผศ.ศรีสุดา กวยกุล
อาจารย์

เบอร์โทร 0-5596-4617

srisudak@nu.ac.th
ผศ.ดร.โศภิส คันธวงศ์
อาจารย์

เบอร์โทร 0-5596-4615

sophitk@nu.ac.th
ดร.จารุวรรณ ทองสนิท โอคุมุระ
อาจารย์

เบอร์โทร 0-5596-4624

jaruwant@nu.ac.th
ดร.ศิริวรรณ วิชัย
อาจารย์

เบอร์โทร 0-5596-4611

siriwanwichai@nu.ac.th
ดร.อัญชลี ฐานวิสัย
อาจารย์

เบอร์โทร 0-5596-4611

aunchaleet@nu.ac.th
ดร.ศิริวัฒน์ คูเจริญไพบูลย์
อาจารย์

เบอร์โทร 0-5596-4619

siriwatk@nu.ac.th
ดร.จินตนา ว่องวิกย์การ
อาจารย์

เบอร์โทร 0-5596-4621

jintanaw@nu.ac.th
ผศ.ดร.จตุพร เงินคำ
อาจารย์

เบอร์โทร 0-5596-4653

jatupornng@nu.ac.th
ดร.พลายแก้ว ไชยเบญจวงศ์
อาจารย์

เบอร์โทร 0-5596-4760

phaykeaw@nu.ac.th
ดร.รัมภา จุฑะกนก
อาจารย์

เบอร์โทร 0-5596-4614

rumpaj@nu.ac.th
อาจารย์ ณรงค์ จัตุรัส
อาจารย์

เบอร์โทร  0-5596-4602

อาจารย์ อุรัตน์ พิมลศรี
อาจารย์

เบอร์โทร  0-5596-4624

urat@nu.ac.th
อาจารย์รัตติญา ชีวพัฒน์
อาจารย์

เบอร์โทร 0-5596-4621

rattiyac@nu.ac.th

5,545 total views, 12 views today