บุคลากรสายวิชาการภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

ผศ.ดร.วาสนา ฉัตรดำรง

หัวหน้าภาควิชา

โทรศัพท์ 0-5596-4676

ผศ.ดร.บุญเรือง คำศรี

รองหัวหน้าภาควิชา

โทรศัพท์ 0-5596-4622

ผศ.ดร.นพวรรณ บุญชู

รองหัวหน้าภาควิชา

โทรศัพท์ 0-5596-4616

รศ.ดร.พรรณนิกา ฤตวิรุฬห์

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4612

รศ.ดร.ศิริพรรณ สารินทร์

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4614

รศ.ดร.ดลฤดี สงวนเสริมศรี

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4798

รศ.ดร.สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4626

รศ.ดร.ดำรงพันธ์ ทองวัฒน์

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4742

ผศ.ดร.สุภาพร ล้ำเลิศธน

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4616

ผศ.ดร.ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ์

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4625

ผศ.ดร.ดวงกมล ขันธเลิศ

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4626

ผศ.ดร.สมชาย แสงอำนาจเดช

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4507

ผศ.ดร.ชาคริต สวัสดิดล

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-

ผศ.ดร.อัญชลี ศิษยนเรนทร์

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4627

ผศ.ดร.พวงเพชร วารีย์โม้ลี

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4605

ผศ.ดร.วิลาวัณย์ ภูมิดอนมิ่ง

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4605

ผศ.ศรีสุดา กวยกุล

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4617

ผศ.ดร.อภิชาติ วิทย์ตะ

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4653

ผศ.ดร. นารีลักษณ์ นาแก้ว

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4622

ผศ.ดร.กัญณิภา ทัศนภักดิ์

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4619

ผศ.ดร.โศภิส คันธวงศ์

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4615

ดร.จารุวรรณ ทองสนิท โอคุมุระ

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4624

ดร.ศิริวรรณ วิชัย

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4611

ดร.อัญชลี ฐานวิสัย

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4611

ดร.ศิริวัฒน์ คูเจริญไพบูลย์

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4619

ดร.จินตนา ว่องวิกย์การ

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4621

ดร.จตุพร เงินคำ

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4653

ดร.พลายแก้ว ไชยเบญจวงศ์

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4760

ดร.รัมภา จุฑะกนก

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4614

อาจารย์ ณรงค์ จัตุรัส

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4602

อาจารย์ อุรัตน์ พิมลศรี

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4624

อาจารย์รัตติญาทชีวพัฒน์

อาจารย์ ลาศึกษาต่อ

โทรศัพท์ 0-5596-4621

4,424 total views, 7 views today