บุคลากรสายวิชาการภาควิชาชีวเคมี

ผศ.ดร.ร้อยโทหญิงสายศิริ มีระเสน
หัวหน้าภาควิชา

เบอร์โทร 0-5596-4630

saisirim@nu.ac.th
ผศ.ดร.วรศักดิ์ แก้วก่อง
รองหัวหน้าภาควิชา

เบอร์โทร 0-5596-4527

worasakk@nu.ac.th
รศ.ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

เบอร์โทร 0-5596-4789

sukkidy@nu.ac.th
ผศ.น.สพ.ดร.พันธ์ชนะ สงวนเสริมศรี
อาจารย์

เบอร์โทร 0-5596-4527/4740

panchanas@nu.ac.th
ผศ.ดร.ดามรัศมน สุรางกูร
อาจารย์

เบอร์โทร 0-5596-4639

damrasamols@nu.ac.th
ผศ.ดร.ธารทิพย์ บุญส่ง
อาจารย์

เบอร์โทร 0-5596-4637

tantipb@nu.ac.th
ผศ.ดร.เนตรนภิส วรรณิสร
อาจารย์

เบอร์โทร 0-5596-4630

netnaphisw@nu.ac.th
ผศ.ดร.ชนนิษฎ์ ชูพยัคฆ์
อาจารย์

0-5596-4636

chonnanitc@nu.ac.th
ผศ.ดร.อภินันท์ ลิ้มมงคล
อาจารย์

เบอร์โทร  0-5596-4632

apinunl@nu.ac.th
ผศ.ดร.กัญจน์ณัฎฐ์ เทอญชูชีพ
อาจารย์

เบอร์โทร 0-5596-4636

kanchanatc@nu.ac.th
ผศ.เอกรินทร์ ชุลีกร
อาจารย์

เบอร์โทร 0-5596-4637

eakkarinc@nu.ac.th
ผศ.ดร.อำนาจ เพชรรุ่งนภา
อาจารย์

เบอร์โทร  0-5596-4527

amnatp@nu.ac.th
ผศ.ดร.ปนัดดา จันทร์เนย
อาจารย์

เบอร์โทร 0-5596-4631

panatdaj@nu.ac.th
ผศ.ดร.วราภรณ์ เกษกาญจน์
อาจารย์

เบอร์โทร  0-5596-4631

waraphornk@nu.ac.th
ผศ.ดร.จงรักษ์ อรรถรัฐ
อาจารย์

เบอร์โทร  0-5596-4639

jongraka@nu.ac.th
ดร.กมล ไม้กร่าง
อาจารย์

เบอร์โทร 0-5596-4633

kamolm@nu.ac.th
ดร.สุชาดา พิมเสน
อาจารย์

เบอร์โทร 0-5596-4639

suchadap@nu.ac.th
ผศ.ดร.เมธวี ศรีคำมูล
อาจารย์

เบอร์โทร 0-5596-4632

matawees@nu.ac.th
ดร.รัตน์สุดา ยะป้อม
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964742

ratsuday@nu.ac.th
ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ์
อาจารย์

เบอร์โทร 0-5596-4760

phruttinans@nu.ac.th
ดร.สราวุธ สัตยากวี
อาจารย์

เบอร์โทร  0-5596-4613/4760

sarawuts@nu.ac.th
ดร.ชยพล ศรีพันนาม
อาจารย์

เบอร์โทร 0-5596-4760

chayaphol@nu.ac.th
ผศ.ดร.กฤษณ์ ตันตนะรัตน์
อาจารย์

เบอร์โทร 0-5596-4760

kritt@nu.ac.th
ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์
อาจารย์

เบอร์โทร  0-5596-4633

wisas@nu.ac.th
ดร.ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร
อาจารย์

เบอร์โทร 0-5596-4742

พญ.อัญพัชญ์ อติวิมลพัชญ์
อาจารย์

เบอร์โทร 0-5596-

anyapata@nu.ac.th
ดร.ธเนศ สอนดา
อาจารย์

เบอร์โทร 0-5596-

thanets@nu.ac.th
อาจารย์ วนิดา ถุงคำ
อาจารย์

ลาศึกษาต่อ

6,784 total views, 8 views today