บุคลากรสายวิชาการภาควิชาชีวเคมี

ผศ.น.สพ.ดร.พันธ์ชนะ สงวนเสริมศรี

หัวหน้าภาควิชา

โทรศัพท์ 0-5596-4527/4740

ผศ.ดร.ดามรัศมน สุรางกูร

รองหัวหน้าภาควิชา

โทรศัพท์ 0-5596-4639

รศ.ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล

คณบดี

โทรศัพท์ 0-5596-4789

ผศ.ดร.ธารทิพย์ บุญส่ง

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4637

ผศ.ดร.เนตรนภิส วรรณิสร

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4630

ผศ.ดร.ชนนิษฎ์ ชูพยัคฆ์

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4636

ผศ.ดร.อภินันท์ ลิ้มมงคล

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4632

ผศ.ดร.กัญจน์ณัฎฐ์ เทอญชูชีพ

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4636

ผศ.ดร.รุ่งแสง นาครำไพ

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4634

ผศ.เอกรินทร์ ชุลีกร

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4637

ผศ.ดร.วรศักดิ์ แก้วก่อง

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4527

ผศ.ดร.อำนาจ เพชรรุ่งนภา

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4527

ผศ.ดร.ปนัดดา จันทร์เนย

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4631

ดร.ร้อยโทหญิงสายศิริ มีระเสน

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4630

ดร.วราภรณ์ เกษกาญจน์

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4631

ดร.กมล ไม้กร่าง

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4633

ผศ.ดร.จงรักษ์ อรรถรัฐ

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4639

ดร.สุชาดา พิมเสน

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4639

ผศ.ดร.เมธวี ศรีคำมูล

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4632

ดร.รัตน์สุดา ยะป้อม

อาจารย์

โทรศัพท์ 055-964742

ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ์

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4760

ดร.สราวุธ สัตยากวี

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4613/4760

ดร.ชยพล ศรีพันนาม

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4760

ผศ.ดร.กฤษณ์ ตันตนะรัตน์

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4760

ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์

อาจารย์

โทศัพท์ 0-5596-4633

ดร.ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร

อาจารย์

โทรศัพท์ 0-5596-4742

อาจารย์ วนิดา ถุงคำ

อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

พญ.อัญพัชญ์ อติวิมลพัชญ์

อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์ธเนศ สอนดา

อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

5,196 total views, 3 views today